Romer i Sverige

År 2000 fick romerna erkännande i Sverige genom status som en av Sveriges fem nationella minoriteter. Då fick även deras språk, romani chib, status som officiellt minoritetsspråk. Som minoritet har romerna rätt att studera sin egen kultur och språk i skolan.

År 2012 var det femhundraårsjubileum för romerna i Sverige. Detta år lanserade regeringen en ”strategi för romsk integrering”. Man satsade 46 miljoner kronor, främst på utbildning och arbetsmarknadsprojekt, i syfte att minska befolkningsgruppens utanförskap. Målsättningen var och är fortfarande idag att de romer som föds i Sverige i dag som vuxna ska ha samma möjligheter i livet som en icke-rom.

 

Hur många romer finns det i Sverige?

I Sverige bor cirka 30 000 personer med romsk bakgrund permanent som har svenskt medborgarskap. Tillsammans med den inresande befolkningen från andra länder finns här runtomkring 65 000 personer med romsk bakgrund. Av dessa utgör en grupp svensktalande ”zigenare” en befolkning på cirka 3 000. Övriga kommer främst från Syd- och Östeuropa.

 

Vilka är romerna i Sverige?

Det finns mer än 50 olika romska grupper i Europa, men i Sverige brukar man i regel dela upp Romer i Sverige i fem huvudsakliga grupper:

Kalé-romer
• Kalderash-romer
• Utomnordiska romer
• Nyanlända romer
• Resandefolket 

 

Kalé-romer

Kalé-romer, eller ”finska romer” kommer ursprungligen från Ryssland via Finland. De har antingen finska eller Kaale Romani som modersmål. Kalé-romerna utgör ca 3000 personer i Sverige och 10.000 i Finland. Dessa romer kom in i Sverige under 1600 – 1700–talet, och senare i samband med arbetskraftsinvandringen på 1960–talet

 

Kalderash-romerna

Kalderash-romerna tillhör Vlaxromerna som har en historia bunden till området Valakiet i de forna öststaterna, bland annat i Rumänien. De första individerna från den här gruppen kom till Sverige i slutet av1800-talet.

 

Utomnordiska romer

Utanför Europa kommer romer från olika delar av Europa där de flesta härstammar från slaveriet i Östeuropa. Dessa individer från lovara och kalderash-grupper härstammar ofta från romer som invandrade till Sverige i slutet på 1870-talet. Men sedan reste de vidare i Europa för att långt senare komma tillbaka hit permanent. Det var dessa Kalderash-romer som kom att benämnas ”zigenare.”

 

Nyanlända romer

Nyanlända romer är dbeteckningen på den större grupp som kommit in i Sverige i samband med kriget på Balkan 1990–talet och därefter. Deras språk är i regel Arli eller Gurbeti.

 

Resandefolket

Resandefolket är tillsammans med Kali de romerska grupper som bott längst i Sverige. Det är denna grupp omkringresande romer som fram till 1900-talet kallades ”tattare”, vilket idag ses som ett nedsättande ord på romer. Resandefolket i Sverige uppskattas idag bestå av cirka 20 000 individer

 

Romer i Sverige idag

Överlag är det svårt att generalisera romernas situation i Sverige eftersom de lever på så olika sätt. Framtill 1959 hade romerna i Sverige inte rösträtt. Idag har dom det och det finns inte längre några särskiljande lagar som gäller romerna Det finns idag ett mindre politiskt aktiva romer samt hundratals romska organisationer (föreningar) som på olika sätt arbetar för romernas intressen. Det finns idag romska kulturcentra för romsk kultur och romska ungdomsförbund som arbetar för att utveckla romska ungdomar.